ارزياب ملي فناوري و توانمندي هاي فناورانه بنگاه ها

تقويت محصولات دانش بنيان و دانايي محور

حامي چرخه نوآوري از ايده تا محصول

توسعه فناوري در سطح ملي

گسترش اقتصاد مبتني بر دانش

آخرين توانمنديهای تائيد شده
آخرين اخبار
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات - زمستان 1393